استودیو های کسب و کار

یـک ایـده هـر چقـدر جـذاب و جدیـد باشـد، اگـر نتوانـد اجـرا و در نهایـت به محصـول یـا خدمـت تبدیـل شـود، ارزش واقعـی خـود را پیـدا نمیکنـد. اســتودیو کســب و کار مجموعــهای اســت کــه اســتارتاپها را از لحــاظ فنــی، علمــی، فکــری، حقوقــی و مالــی حمایــت کــرده و باعــث توســعه،پیشــرفت و تجاریســازی آنهــا میشــود.

تعامل با سرمایه گذاران فرشته

کافـه معـدن در تعامـل بـا سـرمایه گذاران فرشـته Investors Angel و کسـب وکارهای نوپایـی کـه از مرحلـه ی پیشبـذری عبـور کرده انـد و محصولـی  آمــاده بــرای ســرمایه گذاری دارنــد (Startups) ،ارزیابــی تخصصــی و جامعــی بــر مبنــای بازخــورد افـراد خبـره در مـورد انـدازه ی بازار ، تخمیـن دوره ی خـواب سـرمایه، تخمیـن صحیـح منابـع مـورد نیـاز و فعالیتهــای کلیــدی را انجــام خواهــد داد.

تعامل با سرمایه گذاران جسورانه

کافــه معــدن در تعامــل بــا ســرمایهگذاران جســورانه Capitals Venture ،صندوقهــای ســرمایه گذاری یــا کســب وکارهای کوچــک و متوســط (SMEs) ،خدمــات ارزیابــی انــدازه بــازار ،نیازمندیهــای فنــی، دانشــی و زیرســاختی توســعه، بررســی ادعاهــای شــرکتها در زمینه هـای فنـی مرتبـط بـا حـوزه معـدن را بـا تکیـه بـر 30 سـال تجربـه در حـوزه معـدن و شـبکه ای از ارتباطــات تخصصــی در ایــن حــوزه بــه مخاطبــان ارائــه میکنــد.