حوزه های مورد حمایت در بخش سرمایه گذاری

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های معدن و مشخص شدن نقاط کلیدی این صنعت حوزه های زیر جهت پذیرش ایده های نوآورانه شما و سرمایه گذاری مشترک اعلام می گردد.

حوزه اکتشاف معدن

 • بهبود فرایندهای اکتشاف

 • فناوری های هوش مصنوعی

 • پردازش تصاویر

 • تحلیل کلان داده

 • به کارگیری پهپاد و کوادکوپتر جهت نقشه برداری و تصویربرداری 3 بعدی

 • دستگاه های قابل حمل نقشه بردار و اسکن تحلیل اطلاعات و سوابق اکتشافات انجام شده

 • استفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی به منظور شبیه سازی سایت ها و ساده سازی اطلاعات و ارائه آن

حوزه استخراج معدن

 • افزایش بازدهی ارتقا بهرهوری در فرایند استخراج

 • استفاده از دستگاهها و روشهای نوین به منظور انفجارهای کنترل شده در معادن در راستای افزایش دقت استخراج

 • استفاده از اینترنت اشیاء و هوشمندسازی ماشین آلات استخراج

 • به کارگیری فناوریهای جدید (مانند لیزر ) به منظور کشف دقیق رگه های معدنی

 • اجاره ماشین آلات به شرکتهای معدنی و استخراج پرتابل

حوزه فراوری مواد معدنی

 • کاهش آلایندگی زیست محیطی معادن

 • استفاده از فناوریهای زیستی و نانو بمنظور ارائه روش های جدید در فراوری مواد معدنی بخصوص فلزات ارزشمند

 • ارائه روشهای استفاده مجدد از پسماندهای معدنی و اکتشاف مواد با ارزش از آنها و کاهش آسیبهای زیست محیطی

 • خلــق راهکارهــای نوآورانــه بــه منظــور فــراوری مــواد معدنــی از منابــع جدیــد ماننــد اســتحصال، ســوخت موتــور درونســوز

 • تولید دستگاههایی به منظور ارزیابی مواد با ارزش موجود در پسماندهای فاضالب معادن یا باطلههای سایت معدنی

 • استفاده از فناوری تشخیص نوری و هوش مصنوعی برای دستگاههای سورتینگ و جدا ساز مواد معدنی

 • بهره گیری از روشهای نوین فرآوری محصولات معدنی با استفاده از فناوریهای جدید

 • بهینهسازی مصرف آب و انرژی با رویکرد توسعه پایدار در صنعت معدن

 • کاهش تلفات انرژی با استفاده از روشهای جدید مانند باکتریها

 • ارائه راهکار تصفیه آب و گردش مجدد آن در فرایندهای اصلی معدن

 • استفاده از انرژیهای نو برای تامین انرژی معادن

حوزه خدمات پشتیبانی و عملیاتی

 • راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری و فعالیتهای پشتیانی

 • اسـتفاده از پلتفرمهـای خریـد و فـروش آنلایـن مـواد معدنـی، تجهیـزات و خدمـات جهـت دسترسـی سـریع مشـتریان بـه معـادن و
  تولیدکننـدگان مـواد معدنـی

 • پیاده ســازی روشهــای اتوماســیون فرایندهــا و گــزارش از وضعیــت کنونــی و پیشــرفت و پیشبینــی میــزان تولیــد و ایجــاد
  فرایندهــای پیشــتیبان بــرای تصمیمگیــری

 • استفاده از اینترنت اشیا در تجهیزات و پوشش کارگران به منظور هوشمند سازی،پایش و رصد عملکرد آنها

 • امکان ایجاد کنترل موبایل و از راهدور فرایندهای اجرایی درمعادن

 • شبکه سازی و توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه معدن

 • ایجاد برنامه های مالی و معنوی برای حمایت از استارت آپها

 • ایجاد بستر نوآوری باز برای حل چالشهای ایجاد شده حوزه معدن

 • ایجاد بستر مشارکت شرکتهای معدنی برای استفاده از توانمندیهای یکدیگر

 • ایجاد مراکز رشد و شتابدهی استارت آپ های حوزه معدن

 • افزایش امنیت کارگران، سایتهای معدنی و ماشین آلات با کمک سیستمهای هوشمند هشدار و پیشبینی